Magtiging bly die lid se verantwoordelikheid
Authorisation remains the member's responsibility

Wilmed Park
Diagnosis and Procedure Codes provided by Treating Doctor:
Pasiënt Besonderhede / Patient Details
Hooflid se Werkgewer / Main Member Employer
Kontak Nommer ingeval van Nood (Naasbestaande) / Emergency Contact Number (Next of Kin)
Mediese Fonds Inligting / Medical Aid Information
Persoon Verantwoordelik Vir Rekening / Person Responsible for Account
Vereiste Dokumente / Required Documents

Please upload following documents are required for your admission:

1. Patient’s ID or birth certificate.

2. Main member’s ID.

3. Both sides of the medical aid card.

4. All documents and reports supplied by your treating provider

A driver`s license will not be accepted as identification.
No exceptions will be made on any of the above requirements.

Laai asseblief die volgende dokumente op vir u toelating:

1. Pasient se ID of geboortesertifikaat.

2. Hoof lid se ID.

3. Albei kante van die mediese fonds kaart.

4. Alle dokumente en verslae wat deur u behandelende verskaffer voorsien word.

'n Bestuurslisensie word nie as identifikasie aanvaar nie.

Geen uitsonderings sal op enige van bogenoemde vereiste gemaak word.